PERSMEDEDELING: VOGELPEST

 

 

VLD VRAAGT VACCINATIE VAN BEDREIGDE PLUIMVEERASSEN

 

Sinds 16 mei 2003 zijn er in België verschillende industriële pluimveebedrijven ten gevolge van het uitbreken van Aviaire Influenza, de zgn. vogelpest, geruimd. Ook bij enkele hobbykwekers is om diezelfde reden pluimvee geruimd.

 

Behalve het economische verlies ten gevolge van deze ruiming dienen ook andere nadelige gevolgen in rekening te worden gebracht. Zo is er het belang van de genetische waarde: indien een ras verdwijnt,  verliest men ook de mogelijkheid om de erfelijke eigenschappen te gebruiken voor de verbetering van andere rassen en hybriden zoals de Brakel, het Zottegems hoen, de Izegemse koekoek, de Ronquièreskalkoen enz… Daarnaast is er ook de cultuurhistorische waarde: oude en zeldzame dierenrassen, ook pluimvee, horen thuis in de rij van archeologie, monumentenzorg en museumcollecties.

 

Een volledige ruiming van deze dieren kan ervoor zorgen dat bepaalde rassen definitief van de aardbodem verdwijnen en dat zo een kleine catastrofe veroorzaakt wordt.

 

Daarom ondervroeg Karlos Callens, VLD-Vlaams Volksvertegenwoordiger, deze week in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua. Meer bepaald bepleitte hij daarbij het vaccineren van bedreigde pluimveerassen tegen de vogelpest.

 

In haar antwoord stelde de minister dat het inenten van dieren in het kader van een dierziektebestrijding onder de bevoegdheid valt van federaal minister van Volksgezondheid Jef Tavernier en meer bepaald onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

 

Bovendien, aldus de minister, kan een dergelijke beslissing tot inenting, gelet op de export en consumptie van pluimveevlees, niet eenzijdig genomen worden. Hiervoor dient immers goedkeuring van de Europese Commissie te worden verkregen. In dit verband werd er wel reeds een toestemming verleend voor vaccinatie van vogels in dierentuinen, mits inachtname van strenge voorschriften.

 

In het verleden werd het principe van inenting reeds verschillende keren aangekaart op de Europese Raad van Landbouwministers. Eenmaal de meest kritische periode van de vogelpest voorbij is, zal het probleem van inentingen besproken worden op de verschillende niveaus. Ook de vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest in het raadgevend comité van het FAVV zullen informatie verzamelen om het standpunt van het Vlaams Gewest te kunnen verdedigen. Deze week is een vergadering voorzien om over vaccinatie tegen Aviaire Influenza te overleggen.

 

 

 

Karlos Callens                                                                                 Brussel, 15 mei 2003

VLD-Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

 

Voor meer info: Karlos Callens, tel. 0475/83.03.19