PERSCONFERENTIE

BIO-INSTALLATIES – GROENE ELECTRICITEIT

 

Vlaams Parlement, 6 oktober 2004

 

 

Inleiding

 

De VLD-fractie in het Vlaams Parlement heeft zich voorgenomen om ook in de nieuwe legislatuur het dossier van de landbouw nauw op de voet te volgen. Eén van de deeldossiers binnen de landbouwsector die de VLD wil verdedigen, is het dossier van de bio-installaties.

 

Bio-installaties kunnen de oplossing zijn voor huidige en toekomstige problemen in de landbouw. Via deze installaties kan het verwerken van landbouwafval en landbouwproducten leiden tot groene energie. Op die manier kunnen op milieuvriendelijke wijze nieuwe (financiële) impulsen gegeven worden aan de Vlaamse landbouwsector.

 

 

Probleem

 

De landbouw wordt in toenemende mate geconfronteerd met overschotten, afnemende subsidies (Europa), hoge kostenstructuur, lagere prijzen en een zoektocht naar economisch interessante producten voor de noodzakelijke diversificatie op hun akkers.

 

Hierbij kan vermeld worden dat tevens de verwijdering van dode dieren, die uiteindelijk verwerkt worden door Rendac een niet te onderschatten meerkost is voor de kwekers van allerlei dieren.

 

De groente-diepvriesindustrie heeft te kampen met overschotten aan restproducten en meer en meer problemen voor de verwijdering van hun slib afkomstig van hun waterzuivering en niet in mindere mate kan hetzelfde gezegd worden voor de slachthuizen.

 

De elektriciteitsproducenten lonken nu al naar het buitenland om hun 2% in 2004 tot 6% in 2010 groene energie te kunnen leveren aan hun klanten.

 

Het milieu kan niet alleen gebaat worden met groene energie, maar juiste bemesting en het verwijderen van maaigras van wegbermen zou heel vriendelijk overkomen.

 

Oplossing

 

Via systemen van bio-installaties kan een oplossing geboden worden voor alle bovenvermelde problemen en regulerend optreden voor meer gewaarborgde marktprijzen bij overproductie via inkomsten van groene energie en certificaten van landbouwproducten.

 

Voorbeelden

 

1.                  Het Europees suikerbietenquotum die eraan komt, opvangen door bioverwerking.

2.                  Maïs, koolzaad en andere producten zouden de diversificatie bij groentekwekers bevorderen. (vandaag krijgt men de maïs aan de straatstenen niet verkocht)

3.                  De markt van de vlasvezel ligt zwaar onder druk als gevolg van het stopzetten van een zeer groot vlasvezelplaatbedrijf (Interlin). Een oplossing voor deze sector ligt aldus in een andere mogelijke gebruiksvorm, namelijk het verwerken van vlasvezel tot groene energie.

 

Stimuleren

 

Hierin kan een taak voor het Vlaams Parlement liggen. Naar analogie van een aantal van onze omringende landen, zoals Zweden, Noorwegen, Luxemburg, Frankrijk enz…zouden wij de weg moeten openen om bio-installaties voor productie van zowel elektriciteit als ethanol te bevorderen. (In 2003 produceert Frankrijk ongeveer 375.000 ton biodiesel en ongeveer 180.000 ton ethanol).

 

Dit betekent dat een aantal maatregelen (decreten of aanpassingen) zullen moeten genomen worden zodat bio-installaties, in de ruime zin van het woord, gemakkelijker kunnen opstarten.

 

Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen inzake:

 

-                     stedenbouwkundige vergunningen;

-                     versoepelen van vergunningen voor aanvoer en verwerking van andere inputproducten dan varkensmest en gewassen;

-                     regeling voor het afvalwater;

-                     regeling voor eventueel eindafvalproduct;

-                     mogelijke subsidiëring via VLIF of Vlaamse participatiemaatschappij;

-                     oprichten van een erkenningscommissie;

-                     eventueel contacten met de Federale ministers voor exportproblemen, ophalen van dode dieren, taxvermindering bij gebruik van biobrandstoffen;

-                     vergunningen voor verkoop van elektriciteit.

 

 

Besluit

 

Het is de bedoeling om aan onze landbouwsector nieuwe toekomstperspectieven te geven en om aan te tonen dat er in Vlaanderen wel degelijk een rol voor de landbouwsector is weggelegd. De landbouwsector hoeft niet op een weg naar het einde te zitten, integendeel zelfs, er zijn wegen naar een nieuwe start. De VLD-fractie zal hierbij helpen en zal onder meer via het dossier van de bio-installaties een constructieve bijdrage proberen te leveren.

 

 

 

KARLOS CALLENS

VLAAMS PARLEMENT

0475/830319